OTEVŘENO PO - PÁ, 10:00 - 16:00

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
internetového obchodu www.bonovino.cz

1. Provozovatel internetového obchodu (dodavatel)

Bono Vino s.r.o.
sídlem Rooseveltova 565/4, 602 00 Brno-město, Česká republika
e-mail: bonovino@bonovino.cz
web: www.bonovino.cz
IČ: 27729702
DIČ: CZ27729702
Bankovní spojení:
KOMB, č. ú.: 115-3033660287 / 0100
Dodavatel je plátcem DPH
(dále též jako „dodavatel“)

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.bonovino.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Košík. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a hmotnosti či objemu objednávky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při odběru zboží, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, předem před vyzvednutím/zasláním zboží. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Práva z vadného plnění

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující tato práva:
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
- na odstranění vady opravou věci;
- na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si dle předchozího odstavce zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

Jeli kupujícím spotřebitel, tak se předchozí odstavce tohoto článku neuplatní a místo toho má kupující práva stanovená v ust. § 2169 občanského zákoníku:
- Nemá-li věc vlastností stanovené v čl. VII. odst. 2. těchto VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
- Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
- Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí; projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení se nepoužije, vylučuje-li to povaha zakoupené věci (např. potravin).

Ustanovení ohledně jakosti při převzetí (ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku) se neuplatní tehdy, je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To především došlo-li ke zkáze zboží v důsledku nesprávného skladování či jiného nakládání s ním.

6. Reklamace

Reklamací se rozumí oznámení vady zboží ze strany kupujícího. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží u prodávajícího tak, že zašle reklamované zboží s oznámením o reklamaci přímo prodávajícímu, a to písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky na emailovou adresu bonovino@bonovino.cz.

V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů. Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a k reklamaci přiloží kopii dokladu o koupi zboží (fakturu).

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.

V případě reklamace nese kupující náklady spojené s doručením zboží výrobci k reklamaci.

Reklamované zboží zašle kupující přímo prodávajícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady, které mu postupem kupujícího vznikly.
Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Kupující je povinen zboží k přepravě Prodávajícímu zabalit do vhodného obalu tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k jeho poškození.

Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 3 (tří) pracovních dnů, případně o tom, že k rozhodnutí o reklamaci je zapotřebí odborného posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění reklamované vady, prodávající vyřídí do 30 (třiceti) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7. Odstoupení od smlouvy

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má kupující v pozici spotřebitele právo bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení“). Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, je oprávněn tak učinit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy učiněným prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu: bonovino@bonovino.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím certifikovaného provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, je-li v jejím průběhu spotřebitelem odesláno prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to jedním ze způsobů uvedených v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel (kupující) náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající je oprávněn účtovat spotřebiteli náklady, které mu postupem spotřebitele vznikly.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, neznehodnocené, použitelné pro opětovný prodej a s ohledem na charakter nabízeného zboží (víno) neotevřené (tedy víčkem či zátkou uzavřené lahvi). Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Za případ omezení možnosti dalšího obvyklého využití zboží se považuje i případ, kdy zboží nebude možné v důsledku jednání zákazníka zařadit do opětovného prodeje za původních cenových a jiných podmínek. Kupující rovněž odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné a přiměřené s ním nakládat, především v důsledku jeho vadného či nešetrného skladování.

Pro případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než bude zboží spotřebitelem vydáno.

Využití práva na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (protože zboží bylo v mezidobí například zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

Dle ust. § 1833 občanského zákoníku může prodávající započíst na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, snížení hodnoty vráceného zboží.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Jedná se v případě kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek zejména o případy, kdy zboží podléhá rychlé zkáze.

Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených občanským zákoníkem, a za podmínek a způsoby tam uvedenými.

Formulář odstoupení od smlouvy, či doporučený dopis, či emailová zpráva musí být vždy doložená vystavenou fakturou vztahující se k danému nákupu (jako doklad o koupi) dle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj výslovný souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu a bez výhrad akceptuje.

Dodavatel je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu s GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), kdy zejména se jedná dopravce zajišťujícího kurýrní doručení zboží kupujícímu. Všichni zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a výrobce uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje kompletně zlikvidovány.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

Kupující bere na vědomí, že má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Kupující má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto obchodních podmínek a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či na ní ze strany prodávajícího jakkoli plnit.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické, a zároveň v listinné podobě.

Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Prodávající může používat v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies a na nich založené aplikace. Používáním webového rozhraní internetového obchodu Kupující výslovně souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

9. Potvrzení plnoletosti

V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. V případě nákupu alkoholických nápojů kupující prohlašuje, že je osobou starší 18 let. Mladší zákazníci mohou nakupovat pouze položky, které neobsahují alkohol.

10. Zákonná evidence tržeb

Prodávající tímto v souladu s ust. § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o evidenci tržeb“), uvádí následující informační oznámení: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.bonovino.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Prodávající ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele uvádí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.

Prodávající tímto současně v souladu s čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, uvádí následující odkaz na platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Upozornění: Všechna vína obsahují oxid siřičitý či siřičitany.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2024

Bono Vino s.r.o.

 

----------Vzorové odstoupení od kupní smlouvy ----------

 

Odesílatel (kupující):
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát (dodavatel):
Prodávající: Bono Vino s.r.o.
IČO: 27729702
Sídlem Rooseveltova 565/4, 602 00 Brno-město, Česká republika

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo ………….

 

V ………. dne ……….

 

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

 

Přílohy:
Doklad o koupi

 


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz